Zapytanie ofertowe – Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 czerwca 2020 r.

PO VII WB 262.11.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich
  i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”.

 

 1. Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica;
 2. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich- gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyń;
 3. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel.
 4. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach- miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy
 2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do:
 4. a) Świadczenia usług udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Zamawiającego;
 5. b) Świadczenia usług przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Zamawiającego;
 6. Świadczenia usług przechowywania szczątków ludzkich na zlecenie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby usługi wymienione w pkt 1 były wykonywane w Gorzowie Wlkp. W przypadku, gdy jest to niemożliwe Zamawiający może dopuścić inną lokalizację.

 

 1. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 4, ppkt a):

 

5.1       świadczeniobiorca musi dysponować pomieszczeniem do przeprowadzania sekcji, które musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i musi być wyposażone
w odpowiedni sprzęt;

5.2       podstawą wykonania sekcji będzie zlecenie opatrzone pieczątką Zamawiającego i podpisane przez upoważnionego prokuratora;

5.3       świadczeniobiorca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych, przez co rozumieć należy między innymi poszanowanie zwłok ludzkich ze względu na cześć, którą darzy się osobę zmarłą oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę, jakiej podlegają ludzkie zwłoki
i ich szczątki;

5.4       w cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok ludzkich należy uwzględnić udostępnienie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia sekcji.

5.5 Zapewnienie pomocy fachowej przy wykonywaniu usługi, tj. technika (laboranta) sekcyjnego leży w gestii biegłego medycyny sądowej wykonującego sekcję;

 

 1. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 4, ppkt b) i c):

6.1       przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich powinno mieć miejsce w przeznaczonej do tego chłodni do czasu wydania przez upoważnionego prokuratora zezwolenia na pochówek;

6.2       Wykonawca zapewni pomieszczenie do przechowywania całych zwłok, jak również szczątków ludzkich oraz w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych.

UWAGA!

 • Oferent zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. o spełnianiu warunków higieniczno-sanitarnych przez pomieszczenia do przeprowadzania sekcji oraz do przechowywania zwłok wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy (z uwagi na panującą pandemię COVID-19).
 • Wykonawca zobligowany jest do zagospodarowania odpadów powstających podczas prokuratorskich sekcji zwłok we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 1. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie.
 2. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów,
  a w szczególności:
 3. a) Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1473);
 4. b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2020 poz. 585);
 5. c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. nr 75, poz. 405);
 6. d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595);
 7. e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866);
 8. f) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej,
  w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r. nr 17, 123);
 9. g) Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 1. Do rozliczenia kosztów wykonanych usług będzie brana pod uwagę:
 2. a) w zakresie udostępniania pomieszczenia do wykonania sekcji zwłok – ilość usług w zakresie udostępniania (udostępnień). Jako obowiązującą przyjmuje się cenę ryczałtową brutto za 1 udostępnienie zgodnie z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego;
 3. b) w zakresie przechowywania zwłok i szczątków – ilość dób przechowania (dobę określa się jako 24 godziny liczone od momentu przywiezienia zwłok/szczątków ludzkich do prosektorium lub przechowalni). Jako obowiązującą przyjmuje się cenę ryczałtową brutto za 1 dobę zgodnie z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego;

 

 1. Ilość udostępnień pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz ilość dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Zawarta w formularzu obliczenia ceny oferty ilość udostępnień i ilość dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni jest jedynie ilością szacunkową Zamawiającego.

 

 1. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden
z podanych adresów do dnia   25. 06. 2020 r. :

 

 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
 • 957-392-065

PO VII WB 262.11.2020 zapytanie ofertowe

projekt umowy

zał nr 1 formularz ofertowy

zał nr 2 formularz obliczenia ceny oferty