Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

Gorzów Wlkp., 29.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro pn.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

WYBRANO OFERTĘ NR 3

złożoną przez

KONCESJONOWANĄ FIRMĘ OCHRONY MIENIA „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 3,  66-400 Gorzów Wlkp.

z ceną: 828 778,56 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 14 osób.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu – tzn. 100,00 pkt.

Oferta nr 3  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 3 oferty. Wszystkie oferty są ważne.

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert: 

Numer oferty/Nazwa Cena brutto zł Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Liczba pkt w kryterium cena oferty- znaczenie 80%

(maks. 80 pkt)

 

Liczba pkt w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – znaczenie 20% (maks. 20 pkt) Razem
 

OFERTA NR 1

           

1.MM SERVICE MONITORING Sp. z.o.o.- lider konsorcjum

2.„MAXUS” Sp. z o.o.- partner konsorcjum

ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

 

977 551,68 7 osób 68,00 20,00 88,00 pkt
 

OFERTA NR 2

 

ORION NEXT Sp. z o.o.

ul. Jerzego Kowalskiego 7-9

52-428 Wrocław

 

928 077,60 8 osób 71,00 20,00 91,00 pkt
 

OFERTA NR 3

 

KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 3,

 66-400 Gorzów Wlkp.

828 778,56 14 osób 80,00 20,00 100,00 pkt

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek

 

inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty