Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

PO VII WB 261.9.2020 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

Gorzów Wlkp., 10.09.2020 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Sporządzony w dniu 10.09.2020 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

W dniu 10.09.2020 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 980.873,56 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 3. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

 

  1. MM SERVICE MONITORING Sp. z.o.o.- lider konsorcjum

„MAXUS” Sp. z o.o.- partner konsorcjum

  1. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

cena: 977.551,68 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób
o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 7 osób

 

  1. ORION NEXT Sp. z o.o.
  2. Jerzego Kowalskiego 7-9

52-428 Wrocław

cena: 928.077,60 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób

o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 8 osób

 

  1. KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA „HERKULES”
  2. Wyszyńskiego 3,

 66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 828.778,56 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób

o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 14 osób

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Lucyna Paszczyńska- Członek Komisji Przetargowej;

-Marek Budny- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-przedstawiciel firmy: Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” p. Tomasz Szudrowicz.

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 10.09.2020 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

                   10.09.2020 r.

                  (data i podpis)

ZATWIERDZAM

Zastępca

      Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek

(podpis Kierownika Jednostki

  lub osoby upoważnionej)

protokół z otwarcia ofert 10.09.2020 r.