OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

PO VII WB 261.9.2020 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz
w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

na zadanie pn.

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DN. 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TJ. DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1843 ZE ZM.) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000,00 EURO

Gorzów Wlkp., 02 września 2020 r.

 

ZATWIERDZAM

Prokurator Okręgowy

Agnieszka Leszczyńska

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego str. 3
II. Tryb udzielenia zamówienia str. 3
III. Opis przedmiotu zamówienia str. 3
IV. Oferty częściowe str. 7
V. Wznowienie zamówień str. 7
VI. Oferty wariantowe str. 7
VII. Oferty wspólne str. 7
VIII. Umowy ramowe str. 8
IX. Sposób przekazywania informacji str. 8
X. Aukcja elektroniczna str. 8
XI. Dynamiczny system zakupów str. 8
XII. Podwykonawcy str. 8
XIII. Termin wykonania zamówienia str. 8
XIV. Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty str. 8
XV. Wykonawcy zagraniczni str. 12
XVI. Termin związania ofertą str. 13
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty str. 13
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert str. 13
XIX. Opis sposobu obliczenia ceny str. 14
XX. Kryteria oceny ofert str. 14
XXI. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy str. 15
XXII. Warunki umowy str. 16
XXIII. Wymagania dotyczące  wadium str. 16
XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy str. 16
XXV. Wymagania związane z realizacją zamówienia na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p.KLAUZULA SPOŁECZNA str. 16
XXVI. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia str. 16
XXVII. Środki ochrony prawnej str. 16
XXVIII. Informacje dodatkowe str. 17
XXIX. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu stanowiące jego integralną część str. 17

 

 1. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 1. Moniuszki 2,

66-400 Gorzów Wlkp.

godziny urzędowania: w dni robocze od pon. do pt. w godz. od 7:15 do 14:00

e-mail:  sekretariat@gorzow.po.gov.pl; http://gorzow.po.gov.pl/

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro.

 

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

 

 1. KODY CPV:

7 9 7 1 0 0 0 0 – 4   U s ł u g i  o c h r o n i a r s k i e

7 9 7 1 1 0 0 0 – 1   U s ł u g i  n a d z o r u    p r z y  u ż y c i u   a l a r m u

7 9 7 1 4 0 0 0 – 2   U s ł u g i  w  z a k r e s i e  n a d z o r u

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

 

2.1 Wykaz jednostek organizacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem:

 1. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 2. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. ;
 3. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 4. Prokuratura Rejonowa w Słubicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 69-100 Słubice;
 5. Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, ul. Plac Kościelny 1, 69-200 Sulęcin;
 6. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
 7. Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz.

 

2.2 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz pełnienia służby w elektronicznym centrum nadzoru:

 1. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony należy utrzymywanie ładu i porządku publicznego, prowadzenie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz obserwacja monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie chronionych obiektów, a także reagowanie na sygnały alarmów, ze szczególnym uwzględnieniem:
 2. a) stałego patrolowania i dozoru budynków oraz terenów do nich przylegających,
 3. b) prowadzenia ewidencji wejść/wyjść interesantów oraz osób trzecich, wydawanie przepustek, pouczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych,
 4. c) ochrony przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz przed wejściem na ich teren osób nieupoważnionych, a ponadto:
 5. d) ochrona i zabezpieczenie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą oraz innych awarii bądź losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa mienia,
 6. e) natychmiastowe reagowanie na wezwania pracownika Zamawiającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 7. f) zapobieganie wynoszeniu przedmiotów stanowiących mienie Zamawiającego,
 8. g) zwracanie uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki,
 9. h) pełnienie obowiązków portierów, w szczególności prowadzenie stanowiska informacji oraz udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do określonych pracowników lub właściwych komórek merytorycznych,
 10. i) reagowanie na wszelkie wypadki zakłócania spokoju, porządku publicznego, dewastacji, prób włamania do obiektów Zamawiającego,
 11. j) podjęcie interwencji w przypadku zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu; W sytuacjach tego wymagających pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do wezwania grupy interwencyjnej,
 12. k) bieżące informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia, a także o naruszeniu przepisów
  z zakresu zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego,
 13. l) powiadamianie Zamawiającego o zdarzeniach, które miały miejsce lub mogą mieć miejsce, a stanowiących zagrożenie dla osób, mienia oraz bezpieczeństwa. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji policji, straży pożarnej lub innych odpowiednich służb, w pierwszej kolejności, pracownik ochrony ma obowiązek niezwłocznie wezwać ww. służby, a następnie zawiadomić kierownika danej jednostki,
 14. m) aktywowanie i dezaktywowanie systemów sygnalizacji włamaniowej, napadu lub pożaru,
 15. n) dozór i obsługa urządzeń alarmowych oraz ostrzegawczych znajdujących się w chronionych obiektach, ustalenie przyczyny włączenia się alarmów,
 16. o) prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne zdarzenia z zakresu wykonywanych czynności,
 17. p) kontrolowanie stanu pomieszczeń oraz zabezpieczeń, zamykanie pomieszczeń biurowych oraz okien po zakończeniu pracy Zamawiającego. Odnotowanie w książce dyżuru ewentualnych nieprawidłowości oraz przyczyn ich powstania, a w razie potrzeby zawiadomienie osoby wskazanej przez Zamawiającego,
 18. q) wydawanie, odbiór i zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń służbowych. Prowadzenie ewidencji kluczy,
 19. r) obsługa wjazdu na teren prokuratur – otwieranie bramy wjazdowej na teren posesji dla wjeżdżających
  i wyjeżdżających samochodów,
 20. s) wpuszczanie na ochraniany teren pojazdów z zaopatrzeniem, konwojów policyjnych oraz kierowanie ich do miejsca rozładunku,
 21. t) pilnowanie porządku na parkingach prokuratury oraz zabezpieczenie przed wjazdem na ich teren osób nieupoważnionych,
 22. u) włączanie i wyłączanie oświetlenia w warunkach pogodowych ograniczających widoczność,
 23. w) wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia wskazanych przez Zamawiającego, w tym dotyczących zakazu wnoszenia na teren Prokuratury broni i amunicji
 24. y) powiadamianie serwisanta systemu monitoringu o zaistniałych niesprawnościach systemu.

 

 1. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi przejmie obowiązki ochrony przeszkolonym
  i wykwalifikowanym personelem wyposażonym w mundury lub jednolite ubrania (zaakceptowane przez Zamawiającego), identyfikatory, środki ochrony osobistej oraz w niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub Policji,
  a także materiały biurowe niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych.

 

 1. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualną legitymację służbową oraz identyfikator osobisty ze zdjęciem.

 

 1. Pracownicy Wykonawcy będą legitymować się upoważnieniami wydanymi przez firmę Wykonawcy wraz
  z legitymacją służbową.

 

 1. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do znajomości zasad alarmowania i postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa i zasad współpracy ze Strażą Pożarną, Policją i innymi służbami.

 

 1. Pracownicy ochrony zobowiązani są do reagowania i podejmowania działań obronnych wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia oraz przepisów wykonawczych niezwłocznie po dostrzeżeniu zagrożeń lub naruszeń dóbr prawem chronionych.

 

 1. Pracownicy ochrony zobowiązani są do kulturalnego zachowania względem pracowników Zamawiającego oraz wszystkich osób postronnych.

 

 1. Pracownicy służby ochrony zobowiązani są do dochowania tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych wraz z zachowaniem wszystkich rygorów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie powezmą w trakcie wykonywania obowiązków. W przypadku zaś naruszenia przez pracownika Wykonawcy tajemnicy, wynikającej z wykonywanych obowiązków służbowych, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy bezwarunkowego wyłączenia tego pracownika ze służby ochrony w ramach wykonywanej usługi.

 

 1. Pracownicy ochrony zobowiązani są do rzetelnego i systematycznego dokumentowania podejmowanych i wykonywanych czynności ochronnych w Książce Przebiegu Służby i innej dokumentacji.

 

 1. Pracownicy ochrony zobowiązani są do znajomości rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji sygnalizacji pożaru, głównego zaworu wody, przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia budynku, znajomości instrukcji alarmowej, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i umiejętności jego obsługi.

 

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu imiennych list osób przewidzianych do realizacji usługi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji oraz zaświadczeniami stwierdzającymi niekaralność tych osób (w ciągu 7 dniu od dnia podpisania umowy) oraz bieżących grafików służby. Wykonawca zobowiązany jest również do wcześniejszego zgłoszenia (najpóźniej dzień przed zmianą) kierownikowi jednostki za pośrednictwem osoby upoważnionej do kontaktów każdorazowej zmiany osób pełniących obowiązki ochrony.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji pracownika mającego wykonywać usługę, jak również,
  w uzasadnionych przypadkach, do żądania zmiany pracownika w trybie natychmiastowym.

 

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty w mieniu, które będą wynikały z zaniedbania pracownika ochrony w czasie dyżuru lub z jego świadomego działania.

 

 1. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może wprowadzić dodatkowe obowiązki wynikające z bieżących potrzeb.

 

2.3 Informacja o czasie wykonywania ochrony fizycznej i ilości niezbędnych pracowników (Wymiar czasu pracy pracowników ochrony):

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Godz. ochrony Godz. ochrony Godz. ochrony Godz. ochrony Godz. ochrony Godz. ochrony Godz. ochrony
Ilość osób Ilość osób Ilość osób Ilość osób Ilość osób Ilość osób Ilość osób
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp.,
ul. Moniuszki 2
24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę
1 1 1 1 1 1 1
             
             
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.,

ul. Chopina 52

24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę 24 h na dobę
1 1 1 1 1 1 1

 

2.4 Wymagania szczegółowe:

1) Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne zdolne do podjęcia interwencji w obiektach Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. w czasie maks. 10 minut i w obiektach pozostałych prokuratur rejonowych w czasie maks. 20 minut od otrzymania zgłoszenia.

2) Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne wyposażone w system:

łączności z Centrum Monitoringu i monitorowania GPS w pojazdach grup, za pomocą którego grupa jest nadzorowana i zarządzana z pozycji Centrum Monitorowania.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sporządzi oraz przedstawi do zatwierdzenia plan zabezpieczenia ochrony osób i mienia prokuratury okręgowej i jednostek okręgu gorzowskiego (opracowania instrukcji (procedur) w zakresie postępowania pracownika Wykonawcy w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa pracowników Zamawiającego, w szczególności dot. wejścia osób nieupoważnionych, podłożenia ładunku wybuchowego, wywołania pożaru, postępowania z przesyłką niewiadomego pochodzenia, ataku terrorystycznego, ataku grup przestępczych oraz pracownika będącego w niebezpieczeństwie spowodowanym działaniem osoby przebywającej w pomieszczeniu pracy prokuratora lub innego pracownika Zamawiającego).

4) Zamówienie będzie realizowane przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Wykonawcy posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe.

5) Osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia muszą posiadać pisemne upoważnienie w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

6) Pracownicy Wykonawcy nie mogą być karani sądownie, w tym za przestępstwa skarbowe.

 

2.5 Kierownicy jednostek lub upoważnione przez nich osoby mają prawo sprawdzić sprawność grupy szybkiego reagowania co najmniej raz w miesiącu oraz na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych usług pracowników ochrony.

 

2.6 Usługa monitorowania systemów alarmowych wraz z interwencją własnych grup w chronionych obiektach obejmuje:

– prowadzenie całodobowego monitorowania systemów alarmowych,

– monitorowanie sygnałów alarmowych z wykorzystaniem dwóch torów transmisji,

– prowadzenie nasłuchu i rejestracji sygnałów alarmowych emitowanych z obiektów prokuratur,

– niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań przez grupę interwencyjną w przypadku odebrania sygnału alarmowego z obiektów Zamawiającego,

– powiadomienie osób upoważnionych przez Zamawiającego,

– udostępnianie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie ze wskazaniem czasu reakcji grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego.

 

2.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość i należytą staranność świadczonej usługi, a także za terminowe wykonanie zamówienia.

 

2.8 Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w treści koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności w przedmiocie objętym zamówieniem.

 

2.9 Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia.

 

2.10 Kategorycznie zabrania się pracownikowi ochrony:

 1. a) Spożywania alkoholu w czasie wykonywania obowiązków lub przystępowania do pracy po jego spożyciu,
 2. b) Przyjmowania jakichkolwiek osób niezwiązanych z pełnieniem służby,
 3. c) Informowania osób postronnych o przebiegu służby i o zaistniałych zdarzeniach,
 4. d) Umożliwiania przebywania osobom postronnym w pomieszczeniach ochrony,
 5. e) Umożliwiania wejścia osób postronnych na teren Prokuratury bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, do której się udają,
 6. f) Podejmowania podczas służby towarzyskich rozmów i dyskusji.

2.11  Zadania ogólne pracownika ochrony:

 1. a) Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie obiektu,
 2. b) Zatrzymywanie osób powodujących zakłócenia porządku publicznego na terenie obiektu,

c          )           Zapewnienie stanu bezpieczeństwa oraz ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem ochranianego mienia ruchomego i nieruchomego zgromadzonego w obiektach,

 1. d) Ochrona przed włamaniem, kradzieżą, rabunkiem, aktami wandalizmu na terenie ochranianego obiektu,
 2. e) Obowiązek bezzwłocznego podjęcia interwencji związanej z zapewnieniem ładu i porządku,
 3. f) Zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie przed utratą zdrowia lub życia osób przebywających w granicach ochranianych budynków,
 4. g) Niezwłoczne powiadamianie kierownictwa Prokuratury o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb,
 5. h) Potwierdzanie tożsamości osób postronnych wchodzących na teren Prokuratury (żądanie okazania dowodu tożsamości),
 6. i) Uniemożliwianie wejścia na teren obiektu ochranianego osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 7. j) Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

 

2.12 Zamawiający informuje, iż w celu uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej swoich obiektów. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływ na jej formalną ocenę.

Zamawiający zapewni potencjalnym Wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektów i udostępni informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

 

2.13 Rozliczenia następować będą każdorazowo po wykonaniu zleconej usługi. Termin płatności wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podziałem kosztów na poszczególne jednostki.

 

2.14 Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego.

 

 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. Zamawiający wymaga:
 2. a) aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące fizyczną ochronę osób i mienia w trakcie realizacji zamówienia, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
 3. b) zatrudnianie, o którym mowa powyżej, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia,
 4. c) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a P.z.p.:

Wykonawca składa stosowne oświadczenie zgodnie z pkt 6 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od rozpoczęcia świadczenia usługi kopie umów o pracę zawartych z pracownikami wykonującymi fizyczną ochronę osób i mienia na potrzeby Zamawiającego. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Każdorazowa zmiana składu osobowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego
i uzyskania jego akceptacji, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia niektórych pracowników Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy bez podania przyczyn.

 1. d) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
  w art. 29 ust. 3a P.z.p. oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
 • Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy
  o przedstawienie ww. dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w wyznaczonym terminie,
 • w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ppkt 3 lit. c) i d) niniejszego punktu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z treścią §13 wzoru umowy, stanowiącego  załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy
  w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, względem którego Zamawiający może wystąpić
  z żądaniem zapłaty kary umownej.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 1. a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.,
 2. b) wyznaczonym do kontaktu w sprawie przetwarzanych danych osobowych przedstawicielem administratora jest Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@prokuratura-gorzow.pl,
 3. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia

w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”  nr postępowania PO VII WB 261.9.2020, prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy P.z.p.

 1. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy P.z.p.
 2. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt Zamawiającego,
 3. f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. h) posiada Pani/Pan:

−          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. i) nie przysługuje Pani/Panu:

−          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. WZNOWIENIE ZAMÓWIEŃ
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.

 

 1. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 • OFERTY WSPÓLNE
 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza
  .
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje wszelką korespondencję.
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 • oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
 • sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 1. dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
 2. dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, kalkulacja ceny oferty itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
 3. kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
  1. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ppkt 1 – 4 niniejszego punktu.
  2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę Konsorcjum/spółki cywilnej, zawierającą co najmniej:
 • zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 • określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 • czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

 

 • UMOWY RAMOWE

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

 1. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się
   w formie pisemnej (art. 9 ust. 1 P.z.p.) w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy P.z.p.).
  2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dot. treści SIWZ
   i ogłoszenia, należy kierować do Zamawiającego  w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną  w godzinach jego urzędowania, tj. w dni robocze od godz. 7:15 do godz. 14:00 na adres Zamawiającego:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 1. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
  Sekretariat

fax 095/7392005

e-mail:   sekretariat@gorzow.po.gov.pl

 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ww. adresy.

 

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma Zamawiającego z późniejszą datą.
 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gorzow.po.gov.pl. Forma elektroniczna spełnia warunek pisemności, jeżeli jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma zgodnie
  z datą jego wysłania.
 5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 14:00) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
 6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  1. Paulina Karbowiak, tel. 957-392-066, fax. 957-392-065 (w dni robocze od godz. 7:15 do godz. 14:00)-sprawy formalne;
  2. Renata Papaj, tel. 957-392-007 (w dni robocze od godz. 7:15 do godz. 14:00)-sprawy merytoryczne.

 

 1. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

 • PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zadania.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części (zakresu) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia -24 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

 • PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
  z postępowania
  , w okolicznościach, o których mowa w:

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P.z.p.

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy P.z.p.; wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:

 1. a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 2. b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
  w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,
  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 4. d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
  z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
  z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

 1. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.

Minimalny poziom zdolności:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 838).

 

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Minimalny poziom zdolności:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 PLN.

 

 • zdolności technicznej lub zawodowej

Minimalny poziom zdolności:

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi ochrony osób i mienia, każda o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto oraz trwająca co najmniej 12 miesięcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz
  z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga, aby pojedyncza usługa była wykonana w ramach jednej umowy.
 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 12 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie przedmiotowych usług legitymującymi się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  w tym minimum 2 osobami legitymującymi się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
  .

 

 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu
  :

 

 1. a) do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ppkt 1.

 

 1. b) do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ppkt 2.

 

 1. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie
  o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

 1. d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 3 lit. a) i b) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

 

 1. e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
  w ppkt 3 lit. a) i b).

 

 

 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w ppkt 1, tj.:

 

 1. a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 2, tj.:

 

 1. a) aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 

 1. b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 

 1. c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług będących przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 1. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
  , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

 1. W przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt 5, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

 

 1. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

 

 1. a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

 1. b) kalkulacja ceny oferty stanowiąca załącznik do formularza ofertowego – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

 1. c) oświadczenie zgodnie z pkt XIV ppkt 3 lit a) ogłoszenia o zamówieniu (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

 1. d) oświadczenie zgodnie z pkt XIV ppkt 3 lit b) ogłoszenia o zamówieniu (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

 1. e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt XIV ppkt 5 i 6 ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

Wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia o zamówieniu.

 

 1. f) odpowiednie pełnomocnictwa

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), określające zakres czynności, do których jest umocowany oraz w przypadku składania oferty wspólnej (pkt  VII ogłoszenia o zamówieniu).

 

 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

 1. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 

 1. UWAGA! Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 12, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

 1. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną
  z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

 

 1. WYKONAWCY ZAGRANICZNI:
 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z pkt XIV ppkt 4 liczba 1) ogłoszenia o zamówieniu do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów:

 

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 

 1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z pkt XIV ppkt 4 liczba 1) ogłoszenia o zamówieniu złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 • TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (z zastrzeżeniem zapisów art. 85 ust. 2-4 oraz 182 ust. 6 ustawy P.z.p.). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę tylko w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem, przy czym wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 5. Wszystkie wymagane dokumenty należy wypełnić starannie i zgodnie z ich brzmieniem oraz wskazówkami Zamawiającego.
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.
 7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowiącymi całość złożonej dokumentacji) były kolejno ponumerowane (łącznie ze stroną tytułową) oraz spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
 8. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” (podpisem lub parafką) przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną – z zastrzeżeniem  pkt XIV ppkt 7 lit. f) ogłoszenia o zamówieniu.
 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Oferta musi być złożona w terminie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.
 11. Zaleca się, aby oferta była umieszczona w 2 zamkniętych kopertach.
 1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 1. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
  pok. nr 2 Biuro Podawcze

 

z dopiskiem na kopercie:

 

OFERTA- „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.  10.09.2020 r. godz. 9.15

 

 1. Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, aby można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.
 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert, przy czym:
 1. w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje
  w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ppkt 11 z dopiskiem WYCOFANIE. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Oferty wycofane zostaną zwrócone po terminie składania ofert.
 2. w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien złożyć te dokumenty. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ppkt 11 z dopiskiem ZMIANY. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.
 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
 2.  Zastrzeżenie winno być dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną.

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  1. Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres Zamawiającego do dnia 10.09.2020 r.,

do godz. 9.00.

 1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.09.2020 r., o godz. 9.15 w swojej siedzibie.
 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia.
 4. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert zastosowanie ma art. 84 ust. 2 ustawy P.z.p.
 5. UWAGA! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie
  i bezpieczeństwo Wykonawców, Zamawiający zwraca się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznym otwarciu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

 

 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cena/Wartość brutto oferty musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 2. W cenie oferty/Wartości brutto powinny zostać ujęte wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena/Wartość brutto oferty powinna być podana cyfrowo i słownie, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
 4. Przy obliczaniu cen należy stosować zasady zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania. Jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.
 5. Ceny podane w formularzu ofertowym przez Wykonawcę są cenami stałymi i nie mogą być zmienione na wyższe w trakcie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem pkt XXII ppkt 6 i ppkt 7 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
 6. Zamawiający wymaga podania ceny za zaoferowaną usługę wyrażonej w jednostkach pieniężnych złoty i grosze. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, nie można uznać, iż podanie wartości 0,00 zł w poszczególnych pozycjach Formularza Ofertowego wyczerpuje wymóg podania ceny. Polski system monetarny nie przewiduje bowiem jednostek pieniężnych o nominale zero złotych (uchwała KIO Sygn. akt KIO/KP 93/10). Cena powinna być wyrażona w złotych i w groszach, nie dopuszcza się więc złożenia oferty cenowej w wys. 0,00 zł.
 7. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 albo art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
  w ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
 3. Zamawiający dokona oceny ofert za pomocą następujących kryteriów:

 

 

 1. a) cena oferty– znaczenie 80% (maks. 80 pkt)

 

 

najniższa zaoferowana cena brutto oferty

 

C   =  _______________________________________ x 80% x 100, gdzie:

 

cena brutto oferty badanej

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

 

 1. b) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- znaczenie 20 % (maks. 20 pkt)

 

Jeżeli Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia osobę/osoby o stażu pracy
w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat, zostaną mu przyznane punkty wg poniższej tabeli:

 

Liczba osób wyznaczonych do realizacji zamówienia o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat Ilość uzyskanych punktów*

 

1 osoba 8
2 osoby 10
3 osoby 12
4 osoby 14
5 osób 16
6 osób 18
7 osób i więcej 20

 

*D-ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

W razie niepodania przez Wykonawcę liczby osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat
w pkt 3 formularza ofertowego, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium.

 

 

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU:

 

P= C + D, gdzie:

 

P- ilość uzyskanych punktów ogółem

C-ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

D-ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

 

 

Kryterium będzie oceniane w skali od 1 – 100 pkt, z  tym, że 1 punkt = 1%

Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

UWAGA: Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Zamawiający dokonując oceny zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania. Wartość będąca wynikiem dokonanych wyliczeń będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie „w dół”.

 

 • INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
 1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o:
 2. a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 3. b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 4. c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
  o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 5. d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 1. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 1 lit. a) i d) niniejszego punktu, na stronie internetowej.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

 1. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia na usługi społeczne zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do przedłożenia do wglądu umowy Konsorcjum/umowy spółki cywilnej, zawierającej co najmniej:
 • zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 • określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 • czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

 

 1. Jeżeli wybrany Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie dokumentu, do złożenia którego został wezwany przez Zamawiającego (ppkt 5 niniejszego punktu), Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający postąpi zgodnie z ppkt 3 niniejszego punktu.

 

 • WARUNKI UMOWY
 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz załącznikach do tego ogłoszenia.

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 2. Załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu stanowi projekt umowy.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Warunki zmiany:
 5. a) istotne błędy pisarskie i rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy,

w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie),

b )        zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy,

 1. c) zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu,
 2. d) w uzasadnionych i niezawinionych przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy;
 3. e) zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika;
 4. f) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
  w przypadku zmiany:

 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)         zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

 

 1. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f)

z numerami 2), 3) i 4) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać złożony w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Ponadto Wykonawca musi udowodnić wpływ zmian na wartość wykonania zadania. W wyliczeniach dotyczących podwyższenia wartości wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić tylko te dotyczące osób bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia.

 1. Aneks zostanie zawarty po pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, udowadniającego wpływ zmian wymienionych w podpunkcie f) z numerami 2), 3) i 4) na wartość wykonania zadania, w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia.
 2. Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia

w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej.

 1. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące zwłaszcza określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, a także zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Strony niezwłocznie informują pisemnie

o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

 

 

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 • WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 • WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 4 USTAWY P.Z.P.-KLAUZULA SPOŁECZNA

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p.

 

XXVI.   ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

 

 • ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 • INFORMACJE DODATKOWE
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
 • W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie
  o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XXIX.   ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU stanowiące jego integralną część

 1. formularz ofertowy- zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu;
 2. kalkulacja ceny oferty- zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu;
 3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu;
 4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu;
 5. wykaz usług- zał. nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu;
 6. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług- zał. nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu;
 7. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu;
 8. projekt umowy – zał. nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu;
 9. dane dotyczące instalacji systemu obserwacji i rejestracji TV oraz systemu włamania i napadu
  w obiektach Zamawiającego – zał. nr 9 do ogłoszenia o zamówieniu;
 10. wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych – zał. nr 10 do ogłoszenia o zamówieniu;
 11. zobowiązanie do oddania zasobów – zał. nr 11 do ogłoszenia o zamówieniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu OCHRONA

zalaczniki_PO VII WB 261.9.2020