WAŻNE!

Od dnia 01 kwietnia 2021 r.  Prokuratura Okręgowa w Gorzowie przenosi swoją stronę na portal gov.pl:

https://www.gov.pl/web/po-gorzow-wielkopolski

Od tej daty wszystkie nowe wpisy będą dokonywane na nowym portalu.
PO IV WOS 021.18.2020

 

Zarządzenie Nr 18/2020

Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia  13 marca 2020r.

w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostkach podległych

 

Na podstawie art. 23 §3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 740) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz § 90 pkt 9 w zw. z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206), zarządza się co następuje:

 

 

  • 1. 1. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus) zawiesza się do odwołania przepisy dotyczące przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp., i jednostkach podległych.

 

  1. Do odwołania zawiesza się funkcjonowanie Kasy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

  • 2. Kontakty osobiste ze stronami należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
  • 3. 1. Na czas zawieszenia przyjmowania interesantów przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostkach podległych, jak też w związku z ograniczeniem wszelkich kontaktów osobistych ze stronami do niezbędnego minimum, wszelkie skargi, wnioski oraz inną korespondencję osoby zainteresowane powinny składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na adres e-mailowy sekretariat@prokuratura-gorzow.pl oraz do właściwych jednostek prokuratur rejonowych na adresy e-mailowe dostępne na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., jak też w formie kontaktu telefonicznego.
  1. Dane kontaktowe Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz jednostek podległych są dostępne na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.gorzow.po.gov.pl zakładce „kontakt” oraz „Jednostki podległe”.
  • 4. Treść zarządzenia podaje się do wiadomości wszystkich prokuratorów i pracowników wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostkach podległych.
  • 5. Informację o wprowadzonym zawieszeniu przyjmowania interesantów przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostkach podległych, jak też informację o ograniczeniu wszelkich kontaktów osobistych ze stronami do niezbędnego minimum należy umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. w dziale „Aktualności” oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury.
  • 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarz_18_2020