Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

Gorzów Wlkp., 29.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro pn.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U.
z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U.
z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Czytaj dalej KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. złożenia oferty na przeglądy i konserwacji klimatyzatorów

Gorzów  Wlkp.,  dnia 19 czerwca 2020 r

PO VII  WB 262.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na  przeglądów i konserwacji klimatyzatorów ( 141 szt.) w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zmianami) obejmujących:

1/ przegląd obudowy urządzenia,

2/ przegląd połączeń elektrycznych,

3/ sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

4/ sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu,

5/ czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach ściennych, podsufitowych,

6/ czyszczenie skraplacza,

7/ czyszczenie parownika,

8/ sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

9/ ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego,

10/ dezynfekcję i odgrzybianie

Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE dot. złożenia oferty na przeglądy i konserwacji klimatyzatorów

ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.8.2020 pod nazwą „Dostawa wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FLADER” Łukasz Flader, ul. Sułkowskiego 19/9, 66-400 Gorzów Wlkp, której cena wynosi: 6 012,72 zł brutto, 4 888,39 zł netto.

PO VII WB 262.8.2020 inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sygn. VI Ds. 22/13

Sygn. VI Ds. 22/13

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. nadzoruje śledztwo o sygn. VI Ds. 22/13, prowadzone między innymi przez Departament Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obejmujące swoim zakresem wyłudzenia kredytów i pożyczek na podstawione osoby ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie, jak również udaremniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy, uzyskanych z uprzednio wyłudzonych ze SKOK Wołomin pożyczek i kredytów, poświadczania nieprawdy w operatach szacunkowych przez poszczególnych rzeczoznawców, jak i w aktach notarialnych dotyczących ustanawiania hipotek stanowiących zabezpieczenie wyżej wymienionych pożyczek i kredytów na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości, co stanowiło istotne okoliczności dla ich uzyskania, tj. o czyny z art. 258 § 3 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk, art. 299 § 1 i 5 kk.

W ramach przedmiotowego śledztwa, w dniu 27 maja 2020 roku, funkcjonariusze Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali na terenie województwa lubuskiego dwie osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej opisane wyżej kredyty i pożyczki ze SKOK Wołomin, opisane wyżej, na podstawione osoby.

Grupa ta działała w okresie między 2008 a 2014 rokiem, a sposób działania jej członków charakteryzował się tym, że w oparciu o poświadczające nieprawdę dokumenty, ustanawiano hipoteki na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości, w celu zabezpieczenia kredytów i pożyczek. Środki finansowe pochodzące z takich właśnie kredytów i pożyczek przyjmowano na rachunek członkowski w SKOK Wołomin i rachunek prywatny, a następnie transferowano dalej na rachunek bankowy spółki, w której organach statutowych zasiadali obaj mężczyźni. W wyniku ich działań, doprowadzili ni do tego że dwukrotnie podniesiono kapitał zakładowy spółki, łącznie o kwotę 2 mln zł.

Obydwu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, wyłudzenia środków pieniężnych od instytucji finansowej oraz prania pieniędzy.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast wobec drugiego z nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PO VII WB 262.6.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” (PO VII WB 262.6.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin, której cena wynosi: brutto: 58 158,00 .; netto 50 665,73 zł.

PO VII WB 262.6.2020 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

PO VII WB 262.8.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątkówludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej
w Sulęcinie
– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Komunikat PO I Ds. 1.2018

PO_I-Ds_1.2018_KOMUNIKATPO I Ds. 1.2018

                          

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy w Gorzowie Wlkp. nadzorowała prowadzone pod sygnaturą PO I Ds. 1.2018, przez ówczesny Wydział ds. Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu CBŚP w Gorzowie Wlkp. postępowanie przygotowawcze w sprawie p-ko A. Borysewiczowi  i innym podejrzanym o czyny z art. 258 § 1 kk, art. 279 § 1 kk i inne.

W związku z faktem, iż przedmiotowa sprawa obejmuje swoim zakresem ponad 100 ujawnionych pokrzywdzonych, na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk, zawiadamia się, iż w przedmiotowej, w dniu 27 marca 2020 roku, skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Nadto na podstawie cytowanych wyżej przepisów zawiadamia się o prawach przysługujących pokrzywdzonym.

 

 • Schadenburo Decker

reprezentujący  firmy ubezpieczeniowe:

 • Cosmos – Direkt – Versicherung AG
 • DA-Direkt – Versicherungs
 • VHV Allgemeine Versicherungs AG
 • HUK Coburg Allgemeine Versicherungs AG
 • Zurich Versicherung AG
 • AXA Versicherung AG,
 • DEVK Allgemeine Versicherungs AG
 • VVD
 • Provinzial Rheinland Versicherungs AG
 • HUK 24 AG
 • Aachen Munchener Versicherungs AG
 • Offentliche Sachsversicherung
 • VGH Landwirtschaftliche Brandkasse Hannover,
 • Feuersocietat Berlin
 • Gothaer Allgemeine Versicherungs AG,
 • R+V Versicherung AG
 • Direkt Line Versicherung AG
 • Volkswagen Versicherung AG
 • Allianz Versicherung Ag
 • Trygg Hansa Stockholm
 • Debeka Allgemeine Versicherungs AG
 • TU LVM Landwirtschaflicher Versicherungsverein
 • HDI Gerling industrie Versicherung
 • HDI Direkt Versicherung Ag
 • Europa Versicherungs AG
 • ERGO Versicherungs AG
 • Allsecur Deutäand AG
 • Hamburg Mannheimer Versicherung
 • Thuringa Generalli Versicherung
 • Sparkasse Versicher und Sachsen
 • Alte Lepziger Versicherung AG
 • Mecklemburgische Versicherung AG
 • Kravag Logistic Versicherung
 • Signal Iduna Versicherungs AG
 • Wurtembergische Versicherung AG
 • Basler Securitas Versicherungs AG
 • Provinzial Nord Brandkasse AG
 • Sovag Versicherung
 • Klaus Moenkediek
 • Constanze Kadierka
 • Jeanette Lamberg
 • Jorg Schafers
 • A.S. Versicherungs AG

 

 • FIRMA PAWLIK – ODZYSK POJAZDÓW

reprezentujący:

 • Helmut Dammann
 • Susanne Wagner
 • Milouda El üaghdadi
 • Halis Bulut
 • Rolf Grossman,
 • Tim Grunke
 • Nikolaj Selesnjow
 • Maik Herbst
 • Christoph Struck
 • Hans Urlich Feilke
 • Daniel Facca
 • Lars Budach
 • Brigita Sutalo
 • Radosław Kobak
 • Marcus Urban
 • Stephen Beuer
 • Klemens Arndt
 • Kerstin Keiser
 • Thomas Schutwolf
 • Vivien Hildebrand
 • Bernhard Radek
 • Natalia Krieger
 • Andrea Kineke
 • Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen
 • Koryoun Khosrovafian
 • Markus Nolle
 • Abdelmajid Ennaciri
 • Magdalena Bedendo
 • Manolo Bedendo
 • Marcus Rogels
 • Regina de Olivieira
 • Astrid Windler
 • Fridheim Neitzel
 • Stefan Daum
 • Antje Optenberg
 • Jasmin Jelack
 • PK Osterod
 • Karl Hucke
 • Winkens Christian
 • Schneider Britta
 • Mücke Andre
 • Lüddecke Thomas
 • Marco Hügel
 • Heike Kiesche
 • Carsten Mergner
 • Frank Reuschel
 • Lars Jakobskrüger
 • Sommer Erdal
 • Kadierka Constance
 • Barbato Alfredo
 • Bergmann Horst
 • Stucke Andreas
 • Schländer Frank
 • Weber Olaf
 • Huck Bernt
 • Seidel Thorsten
 • Poro Ute
 • Berger Roman
 • Ari Sabri
 • Andreas Lange
 • Christina Arndt
 • HinsmannWilhelm
 • Gerhard Nolte
 • Nadine Kromer
 • Herbert Saβ
 • Karin Lorenz
 • Mahmoud Ibrahim
 • Liman Shala
 • Wolfgang Breuer
 • Bernd Kossack
 • Jutta Joachim Stitz
 • Drita Hodovic
 • Jens Köhler,
 • LVM Versicherung Munster
 • Vitali Wagner
 • Heuschmid Kerzen GmbH
 • Weber Elke
 • Volkmar Obstfelder
 • Jennifer Dullek
 • Suat Erdogan
 • Bernd Schlesinger
 • Christa Piater
 • Engelke Bernd Detlef
 • Kunze Barbara
 • Lars Moch
 • Jeanette Kittel
 • Steinicke Daniela Gerda
 • Norbert Tramp
 • Linack Maik Gunter
 • Rico Hille
 • Regiane de Oliveira Schlicht
 • Paula Gegg
 • Rzazonka Peter
 • Volker Moritzer
 • Barsch Doris Verena
 • Karole Roppel
 • Jorg Hoffmann
 • Marion Dieseler
 • Alexandra Titze
 • Patrick Deden
 • Hamid Aqarqach
 • Schmitz Stefan
 • Nicole Drews

 

 

POUCZENIE

 O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO

W POSTĘPOWANIU KARNYM

 

Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1)[1]). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52).

W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1). W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:

 1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. W zależności od wyniku procesu kosztami wynajęcia pełnomocnika może zostać obciążony oskarżony (art. 627–629). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88).
 2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także – w razie potrzeby – jeżeli jest on głuchy lub niemy (art. 204 § 1 i 2).
 3. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania (śledztwa lub dochodzenia) oraz złożenia zażalenia na bezczynność organu, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, 1a i 3, art. 325a § 2).
 4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1 i art. 325a § 2). Jeśli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd. Wniosek taki może zgłosić również prokuratorowi (art. 316 § 3).
 5. Prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie, np. w przesłuchaniu świadka. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 315 i art. 316). Na żądanie należy dopuścić pokrzywdzonego do udziału również w innych czynnościach (art. 317 § 1). W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczania do udziału w czynności ze względu na dobro postępowania (art. 316 § 1 i art. 317 § 2). Pokrzywdzony wezwany do osobistego stawiennictwa może usprawiedliwić swoją nieobecność spowodowaną chorobą tylko przedstawiając zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest w tym wypadku niewystarczające (art. 117 § 2a).
 6. Prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318).
 7. Prawo dostępu do akt sprawy, w tym do przeglądania akt oraz samodzielnego sporządzania z nich odpisów i kopii (art. 156 § 1). Pokrzywdzony może też odpłatnie uzyskać odpisy i kopie z akt sprawy (art. 156 § 2). Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).
 8. Prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia. Wniosek należy złożyć w terminie 3 dni od daty końcowego zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania (art. 321 § 5).
 9. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym i ewentualnego uzgodnienia naprawienia szkody (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.).
 10. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a).
 11. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego (art. 253 § 3).
 12. Prawo złożenia zażalenia na postanowienia i zarządzenia w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 459) oraz na inne czynności naruszające jego prawa (art. 302 § 2).
 13. Prawo złożenia wniosku o otrzymanie informacji o zarzutach wobec oskarżonego oraz o dacie i miejscu rozprawy albo posiedzenia sądu, podczas którego może dojść do umorzenia postępowania, warunkowego umorzenia postępowania albo skazania oskarżonego bez przeprowadzania rozprawy (art. 337a).
 14. Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może się ubiegać o państwową kompensatę na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 325).
 15. Informacje dotyczące miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonego nie są ujawniane w aktach sprawy. Zamieszcza się je w odrębnym załączniku wyłącznie do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148a).
 16. W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, mogą oni otrzymać ochronę Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki, mogą oni otrzymać ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1–17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015 r. poz. 21).
 17. Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 665).
 18. Jeżeli sprawcy zakazano zbliżania się lub kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz ten, na wniosek pokrzywdzonego, może być wykonywany także w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w – art. 611wc).

Pokrzywdzony jest obowiązany:

 • poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli od stanu jego zdrowia zależy karalność czynu (art. 192 § 1);
 • wskazać adresata (tzn. osobę lub instytucję z danymi adresowymi) dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresata może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);

podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie (tymczasowego aresztowania, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbycia kary); w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).