Zapytanie ofertowe na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”

PO VII WB 262.5.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 ze zm.) na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej
w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”
przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.).

 

Oferta powinna zawierać ceny za poszczególne wielkości pojemników na odpady oraz harmonogram wywozu (częstotliwość odbieranych odpadów w miesiącu), co będzie stanowiło podstawę kalkulacji ceny zamówienia przez Zamawiającego.

Uprzejmie proszę również o załączenie projektu umowy.

 

Proponowany termin płatności: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

PO VII WB 262.5.2021 zapytanie ofertowe

unieważnienie postępowania o sygn. PO VII WB 262.3.2021

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIEPODLEGAJĄCEGO PRZEPISOM USTAWY

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia na „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 05.02.2021 r., nie złożono żadnej oferty.

PO VII WB 262.3.2021 unieważnienie postępowania

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty-przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2021 r.

Gorzów Wlkp., dnia 10 lutego 2021 r.

PO VII WB 262.1.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.1.2021 pod nazwą Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2021 r.- zakup niepodlegający przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Net Complex Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 43-300 Bielsko-Biała, z wartością brutto 5904,00 zł.

PO VII WB 262.1.2021-wybor_oferty_ESET

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS

PO VII WB 262.21.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Wykaz asortymentu, który powinien znaleźć się w paczce, zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pn. „wycena paczki”.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zakupem ok. 146 paczek w oddzielnych torbach z nadrukiem świątecznym.

Dostawa paczek powinna nastąpić do dnia 03 grudnia 2020 r. do siedziby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

Płatność przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Pani Paulina Karbowiak tel. 95 7392 066

Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069

Ofertę cenową proszę nadesłać do dnia 25 listopada 2020 r. na jeden z podanych adresów:

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl

  • fax. 95 7392 065

 

zał. nr 1 wycena paczki

zapytanie ofertowe paczki

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.19.2020 pod nazwą Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Zakład Pogrzebowy Memorial, ul. Wiejska 15, 66-436 Słońsk, z wartością brutto 36 882,00 zł.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINÓW KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TERMINÓW KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Na podstawie art.180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2019.740 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że ze względów organizacyjnych zmianie uległy terminy etapów konkursu o sygn. PO IV WOS 1111.3.2020
na 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim i 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich:

  • lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (www.gorzow.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 października 2020 roku;

  • drugi etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej (pokój nr 7) Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 – w dniu 22 października 2020 roku.

W pozostałym zakresie ogłoszenie o konkursie z dnia 7 września 2020 roku pozostaje aktualne.

Ogłoszenie – zmiana

Ogłoszenie o skierowaniu aktu oskarżenia ws PO I Ds.28.2019 (wcześniej V Ds. 2/09)

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy w Gorzowie Wlkp. nadzorowała prowadzone pod sygnaturą /obecnie PO I Ds.28.2019 / poprzednio V Ds. 2/09/ przez ówczesny Wydział ds. Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej Zarządu CBŚ KGP w Gorzowie Wlkp. postępowanie przygotowawcze w sprawie p-ko Dariuszowi S.  i innym ośmiu  podejrzanym o czyny z art. 310 § 2 kk, 258 § 1 i 3 kk i inne. Czytaj dalej Ogłoszenie o skierowaniu aktu oskarżenia ws PO I Ds.28.2019 (wcześniej V Ds. 2/09)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

Ogłoszenie nr 510261254-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Czytaj dalej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”