Informacje dla pokrzywdzonych

Wykaz punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom:
– Informacja

Informacje o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach stron procesowych zawarte są w poniższych załącznikach.
– Pouczenia pokrzywdzonego.pdf
– Uproszczona wersja pouczeń pokrzywdzonego.pdf
– Pouczenia podejrzanego.pdf

Poniżej udostępniono materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym, mające służyć pomocą wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dochodzeniu ich praw i roszczeń, których zakres będzie sukcesywnie poszerzany:
– Informacja dla pokrzywdzonych o dopuszczalnych sposobach naprawienia szkody.pdf
– Pozew o zapłatę w postępowaniu cywilnym.pdf
– Pozew o alimenty.pdf
– Pozew adhezyjny.pdf
 -Kampania społeczna: „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc” (informacje dla pokrzywdzonych)

Publikacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
– Obywatel w postępowaniu cywilnym.pdf
– Obywatel w postępowaniu karnym.pdf
– Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym.pdf

Informacje dla osób, które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie:
– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243).pdf

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy.

– Wykaz podmiotów, na rzecz których w 2014 r. zostały przyznane dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
– Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb

Wykaz instytucji oraz podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie :

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie zachodniopomorskim
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa woj.lubuskie
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa  woj. zachodniopomorskie
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia woj. lubuskie
Rejestr miejsc udzielających tymczasowego schronienia woj. zachodniopomorskim
Specjalistyczne Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatory programów korekcyjno-edukacyjnych 2019 r

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie lubuskim w 2019 roku:

Linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji województwa lubuskiego

Wykaz instytucji oraz podmiotów udzielających pomocy sprawcom przemocy w rodzinie:

podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim-2018

Wykaz zespołów interdyscyplinarnych woj. zachodniopomorskie:

wykaz zespołów interdyscyplinarnych

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie lubuskim:
– Ośrodki Pomocy Społecznej 2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2016
Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Baza danych Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2016
Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa – stan na 27.06.2016
Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe -stan na 27.06.2016 r
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz realizatorzy programu korekcyjno-edukacyjnego 2016
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Baza instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – strona internetowa Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej