Informacje dla pokrzywdzonych

Informacje o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach stron procesowych zawarte są w poniższych załącznikach.
– Pouczenia pokrzywdzonego.pdf
– Uproszczona wersja pouczeń pokrzywdzonego.pdf
– Pouczenia podejrzanego.pdf

Poniżej udostępniono materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym, mające służyć pomocą wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dochodzeniu ich praw i roszczeń, których zakres będzie sukcesywnie poszerzany:
– Informacja dla pokrzywdzonych o dopuszczalnych sposobach naprawienia szkody.pdf
– Pozew o zapłatę w postępowaniu cywilnym.pdf
– Pozew o alimenty.pdf
– Pozew adhezyjny.pdf
 -Kampania społeczna: „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc” (informacje dla pokrzywdzonych)

Publikacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
– Obywatel w postępowaniu cywilnym.pdf
– Obywatel w postępowaniu karnym.pdf
– Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym.pdf

Informacje dla osób, które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie:
– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243).pdf

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy.

– Wykaz podmiotów, na rzecz których w 2014 r. zostały przyznane dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
– Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb

Wykaz instytucji oraz podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2019 roku :

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2019 r
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2019 r
Specjalistyczne Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatory programów korekcyjno-edukacyjnych 2019 r

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie lubuskim w 2019 roku:

Linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji województwa lubuskiego

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie lubuskim:
– Ośrodki Pomocy Społecznej 2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2016
Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Baza danych Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2016
Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa – stan na 27.06.2016
Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe -stan na 27.06.2016 r
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz realizatorzy programu korekcyjno-edukacyjnego 2016
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Baza instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – strona internetowa Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej