KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U.
z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U.
z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

 

sygnatura konkursu:          – PO IV WOS 1111.2.2020

liczba etatów:                     –  1

stanowisko:                          – wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      – Prokuratura Rejonowa w Słubicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6

wynagrodzenie:                   – określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.
o pracownikach sądów i prokuratury).

Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej (art.3a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury).

 

Zakres zadań:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, tj. m.in.:
  • przyjmowanie, przygotowywanie do wysyłki i ekspedycja korespondencji,
  • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów procesowych i innych pism,
  • zakładanie i prowadzenie akt prokuratorskich,
  • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, w tym w formie elektronicznej,
  • sporządzanie zestawień, informacji i sprawozdań statystycznych,
  • maszynopisanie, porządkowanie akt i dokumentów, archiwizacja,
  • inne czynności kancelaryjno-biurowe;
 • udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

 

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym sprawne posługiwanie się aplikacjami biurowymi MS Word
  i MS Excel;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość techniki pracy biurowej;
 • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania prokuratury.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys lub CV;
 • odpis lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego
  lub dyplomu ukończenia studiów;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Do dokumentacji kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności, uprawnienia, itp.

 

(Druki kwestionariusza osobowego i wymaganych oświadczeń do pobrania pod tekstem ogłoszenia na stronie www.gorzow.po.gov.pl, w zakładce: PROKURATURA / KONKURSY I OFERTY PRACY).

 

Osoby zainteresowane ofertą mogą złożyć wymagane dokumenty osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., w siedzibie prokuratury Rejonowej w Słubicach bądź przesłać pocztą w terminie do 18 września 2020 roku na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 1. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS – PO IV WOS 1111.2.2020)

 

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje: w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – 95 739-20-31 lub 666-854-012 oraz w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach – 95 758-26-28.

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura.po.gov.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Słubicach i w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp.,   31 sierpnia 2020 r.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

oswiadczenia_31082020
oświadczenie_zgoda_31082020
wzór wniosku_3108.2020
kwestionariusz_osobowy_31082020
ogłoszenie
klauzula_inf_31082020