OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj.

Gorzów Wielkopolski, 07 września 2020 roku 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Na podstawie art.180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2019.740 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na:

 • 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej
  w Gorzowie Wielkopolskim,
 • 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej
  w Strzelcach Krajeńskich.

 

 

Sygnatura konkursu:  PO IV WOS 1111.3.2020

 

 

Wymagania niezbędne:

na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia prawnicze, ukończona aplikacja prokuratorska, sędziowska lub ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań przygotowawczych;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji
  w formacie Word i Excel,
 • zdolności analityczne, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora (z podaniem jednostki prokuratury do której kandydat aplikuje);
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Polsce i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Polsce;
 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego;
 6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin i miejsce złożenia zgłoszenia wraz z dokumentami:

Wymagane dokumenty kandydaci mogą składać do 25 września 2020 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
lub przesłać drogą pocztową na adres prokuratury, z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – PO IV WOS 1111.3.2020”.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr: 95 739-20-31 / 666-854-012

 

Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu:

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora
i składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – test obejmujący 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz
  z zagadnieniami dot. ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden
  z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie
07 października 2020 roku
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (www.gorzow.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Drugi etap konkursu odbędzie się 16 października 2020 roku w sali konferencyjnej (pokój nr 7) Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy w drugim etapie uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej (maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć kandydat to odpowiednio: 36 i 9).

 

Informacja dodatkowe:

 

Po zakończeniu konkursu, informacja o jego wynikach zamieszczona zostanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (www.gorzow.po.gov.pl).

 

ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna nabor na stanowiska

zgoda