Informacja o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w powiecie gorzowskim

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
w powiecie gorzowskim

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu gorzowskiego funkcjonują
3 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

 

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.

Jak skorzystać ze wsparcia

Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady: pod numerem
690 811 540 w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 10.00.

 

Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach, jednakże z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, forma świadczenia poradnictwa może zostać okresowo ograniczona do porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość – w szczególności przez telefon oraz pocztą elektroniczną.

Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 690 811 540 oraz na stronie internetowej: www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-gorzowski

 

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów

 

 

 

Lokalizacja Telefon Godziny pracy
Punkt nr 1
Kostrzyńskie Centrum Kultury Kręgielnia
ul. Fabryczna 5, Kostrzyn n/Odrą – p. 23
95 752 23 11 poniedziałek: 900 – 1300
Urząd Miasta i Gminy w Witnicy
Pl. Andrzeja Zabłockiego 6 – p.3
95 721 64 62 wtorek: 900 – 1300
Urząd Gminy w Lubiszynie
pl. Jedności Robotniczej 7 – sala konferencyjna
95 727 71 30 środa: 900 – 1300
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
ul. Jeziorna 8
95 731 12 26 każdy 2 i 4 czwartek miesiąca: 1000 – 1400
Gminny Ośrodek Kultury w Santoku
ul. Gorzowska 37 – sala konferencyjna
95 724 19 53 każdy 1, 3 i 5 czwartek miesiąca: 900 – 1300
Gminne Centrum Informacji w Bogdańcu
ul. Mickiewicza 54
95 750 13 10 każdy 1, 3 i 5 piątek miesiąca: 900 – 1300
Urząd Gminy w Deszcznie
ul. Lubuska 90 – p. 1
95 728 76 50 każdy 2 i 4 piątek
miesiąca: 900 – 1300
Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
ul. Pankiewicza 5-7
95 733 04 06 poniedziałek-piątek:
730-1130 
Punkt nr 3
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
ul. Pankiewicza 5-7
95 733 04 06 poniedziałek-piątek:
1130-1530

 

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

 

 

Bezpłatne porady korespondencyjne:

 • e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
 • listownie – na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra


Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia.  Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni

 

 

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

 

 


Zakres pomocy świadczonej w punktach:

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

 

Szczegółowe informacje:     edukacja-prawna.info.pl/powiat-gorzowski

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – powiat gorzowski