Zapytanie ofertowego pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2020 r.

PO VII WB 262.17.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na:

„Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej
  i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”
 2. Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica;
 3. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich- gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn;
 4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
 5. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 6. W zakres świadczonych usług wchodzi wykonanie następujących czynności:

4.1 przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi

 1. podstawą rozpoczęcia wykonywania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie, pisemnie lub faxem;

4.2 przyjazd na miejsce wskazane

 1. po przybyciu na miejsce odbioru zwłok/szczątków ludzkich, zlecenie na przewóz w formie pisemnej podpisuje upoważniony prokurator;
 2. czas dojazdu do miejsca zdarzenia maksymalnie do 60 minut od momentu zgłoszenia;
  • włożenie zwłok/szczątków ludzkich do worka, następnie przeniesienie do pojazdu Wykonawcy
 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi przewozu zwłok/szczątków ludzkich bez względu na stopień ich uszkodzenia lub stan ich rozkładu oraz miejsce znalezienia;
  • przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich do miejsca wskazanego
 4. przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia i do miejsca wskazanego zgodnie z wnioskiem Prokuratury;
 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zwłok/szczątków ludzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;
 6. zapewnienie przewozu zwłok/szczątków ludzkich środkiem transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866) i posiada aktualną opinię sanitarną wydaną przez właściwą stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
 7. w szczególnych przypadkach zwłoki/szczątki ludzkie mogą być transportowane poza rejon działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W tej sytuacji do ceny w formie ryczałtu skalkulowanej dla jednorazowego przewozu zwłok zostanie doliczona kwota za każdy przejechany km poza wyżej opisanym zasięgiem działania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27 poz. 271 ze zm.).

4.5 przeniesienie zwłok/szczątków ludzkich w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom z ramienia instytucji, która przechowuje zwłoki lub udostępnia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji;

4.6 zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek);

 1. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie.
 2. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów,
  a w szczególności:
 3. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2020 poz. 585);
 4. b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866);
 5. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 6. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden
z podanych adresów do dnia 07.10.2020 r. :

 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
 • 957-392-065

 

PO VII WB 262.17.2020 zapytanie ofertowe

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał nr 2 formularz obliczenia ceny oferty

umowa przewóz zwłok projekt