Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”- zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do:
a) świadczenia usług telefonicznych dla linii Zamawiającego w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla wszystkich ich rodzajów – w tym m.in.: lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i komórkowych, generowanych z i do lokalizacji Zamawiającego określonych w zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
b) świadczenia usług dodatkowych takich jak: blokada połączeń wychodzących (połączenia na numery o podwyższonej opłacie), blokada prezentacji numeru wywołującego, przekierowania połączeń i innych usług dodatkowych będących w ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować, że z tytułu uruchomienia usług Zamawiający nie będzie ponosił opłat za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób ciągły tj. codziennie przez całą dobę przez okres obowiązywania umowy z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń, tj. poprawności wybierania numerów, braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usługi, a ewentualne przerwy rozliczane będą na zasadach:
• Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie czasów reakcji i terminów usunięcia awarii określonych w pkt 8 niniejszego zapytania ofertowego oraz właściwych parametrów technicznych, o których mowa w pkt 7 i 8 niniejszego zapytania ofertowego. Kary będą naliczane w wysokości 0,2 % wartości brutto oferty, za każdą godzinę zwłoki.
• Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych jeżeli przerwa w realizacji przedmiotu umowy została spowodowana siłą wyższą lub koniecznością dokonania niezbędnych prac technicznych, o ile Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie prac technicznych co najmniej trzy dni wcześniej.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedłożoną ofertą i obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019.2460 tj. ze zm.).
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania wskazanych dotychczasowych zakresów numeracji DDI użytkowanych przez Zamawiającego, dla których realizowany jest przedmiot zamówienia. W razie konieczności Wykonawca zapewni przeniesienie tych numerów do własnej sieci, przy zapewnieniu ciągłości ich działania, przy czym zgodnie z obowiązującą obecnie umową, będzie to dla Zamawiającego bezkosztowe.
6. Wykonawca zagwarantuje, że po zakończeniu czasu trwania umowy z Zamawiającym, przeniesienie numerów z sieci Wykonawcy do sieci innego operatora będzie stanowiło koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca zagwarantuje, iż usługi będące przedmiotem zamówienia nie będą świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. VolP, poprzez numery dostępowe, bramki GSM. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza realizacje zadania za pomocą usługi WLR.
8. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawca zapewni:
a) Zachowanie odpowiednich parametrów i standardów realizowanych usług zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
b) Maksymalny czas reakcji w wypadku wystąpienia przerw w realizowaniu świadczonych usług wynoszący jedną godzinę od czasu zgłoszenia (wyjątek stanowi usunięcie awarii powstałej na skutek wystąpienia siły wyższej),
c) Czas naprawy uszkodzeń wynoszący nie dłużej niż 12 godzin od momentu zgłoszenia,
d) Ceny podane w ofercie przez Wykonawcę są cenami maksymalnymi i nie mogą być zmienione na wyższe w trakcie obowiązywania umowy. Dopuszcza się możliwość zmiany podanych cen w trakcie trwania umowy na korzystniejsze dla Zamawiającego, lecz nie może to nieść za sobą zwiększenia obciążeń finansowych dla Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewni, iż stosowane przez niego środki techniczne wykorzystywane w związku ze świadczeniem usługi będą gwarantować bezpieczeństwo przekazu informacji w granicach możliwości technicznych.
10. Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie typu materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w formie opisowej, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego i załączyć je do oferty.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
12. Termin płatności: przelewem, 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej faktury.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zagwarantuje świadczenie przedmiotowych usług przez czas określony, tj. 24 miesięcy.

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług: 02 marzec 2021 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, tj. posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – wydane na postawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019.2460 tj. ze zm.).
2. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, określające zakres czynności, do których jest umocowany).

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
cena oferty brutto – znaczenie 100%.
2. Dla oceny oferty zostanie zastosowana punktacja max 100 pkt = 100%
3. Kryterium będzie oceniane w skali od 1 – 100 pkt. Wykonawca proponujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

c = cena brutto najniższej oferty / cena brutto badanej oferty x 100 pkt, gdzie:
c – ilość pkt uzyskanych w kryterium cena.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
Pan Krzysztof Sanocki, tel. 95 7392069

Zamawiający informuje, że autoryzowaną obsługą serwisową infrastruktury telekomunikacyjnej w Prokuraturze Okręgowej oraz podległych Prokuraturach Rejonowych w: Słubicach, Sulęcinie, Międzyrzeczu i Strzelcach Kraj. świadczy firma TELEHORN Marek Tarnowski.

Ofertę cenową proszę nadesłać do dnia 23 lutego 2021 r. na adres:
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
lub faksem 95 7392 065
lub drogą elektroniczną na e-mail:

paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl

zał. 1 do zapytania ofertowego tel. stacj. 2021

zał. 2 do zapytania ofertowego tel. stacj. 2021

projekt umowy

PO VII WB 262.6.2021 zapytanie ofertowe

projekt umowy zał. nr 3