PR 2 Ds 1415.2019 – Komunikat Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 grudnia 2020 r.

PR 2 Ds. 1415.2019

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. nadzorowała zbiorcze postępowanie pod sygn. PR 2 Ds. 1415.2019 w sprawie dokonania szeregu oszustw na portalu ogłoszeniowym Allegro dot. aukcji o numerach:

Czytaj dalej PR 2 Ds 1415.2019 – Komunikat Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w powiecie gorzowskim

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
w powiecie gorzowskim

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu gorzowskiego funkcjonują
3 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

 

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.

Czytaj dalej Informacja o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w powiecie gorzowskim

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

 

Uprzejmie informuję, iż w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. W związku z powyższym w tym okresie, w sprawach z zakresu jego obowiązków, proszę kontaktować się bezpośrednio z Prokuratorami Rejonowymi bądź Naczelnikami Wydziałów, w zależności od właściwości miejscowej i rzeczowej danego zdarzenia bądź postępowania karnego.

 

Łukasz Gospodarek
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.

 

Sygn. VI Ds. 22/13

Sygn. VI Ds. 22/13

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. nadzoruje śledztwo o sygn. VI Ds. 22/13, prowadzone między innymi przez Departament Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obejmujące swoim zakresem wyłudzenia kredytów i pożyczek na podstawione osoby ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie, jak również udaremniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy, uzyskanych z uprzednio wyłudzonych ze SKOK Wołomin pożyczek i kredytów, poświadczania nieprawdy w operatach szacunkowych przez poszczególnych rzeczoznawców, jak i w aktach notarialnych dotyczących ustanawiania hipotek stanowiących zabezpieczenie wyżej wymienionych pożyczek i kredytów na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości, co stanowiło istotne okoliczności dla ich uzyskania, tj. o czyny z art. 258 § 3 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk, art. 299 § 1 i 5 kk.

W ramach przedmiotowego śledztwa, w dniu 27 maja 2020 roku, funkcjonariusze Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali na terenie województwa lubuskiego dwie osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej opisane wyżej kredyty i pożyczki ze SKOK Wołomin, opisane wyżej, na podstawione osoby.

Grupa ta działała w okresie między 2008 a 2014 rokiem, a sposób działania jej członków charakteryzował się tym, że w oparciu o poświadczające nieprawdę dokumenty, ustanawiano hipoteki na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości, w celu zabezpieczenia kredytów i pożyczek. Środki finansowe pochodzące z takich właśnie kredytów i pożyczek przyjmowano na rachunek członkowski w SKOK Wołomin i rachunek prywatny, a następnie transferowano dalej na rachunek bankowy spółki, w której organach statutowych zasiadali obaj mężczyźni. W wyniku ich działań, doprowadzili ni do tego że dwukrotnie podniesiono kapitał zakładowy spółki, łącznie o kwotę 2 mln zł.

Obydwu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, wyłudzenia środków pieniężnych od instytucji finansowej oraz prania pieniędzy.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast wobec drugiego z nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

INFORMACJA o czasowej zmianie rozkładu czasu pracy

PO IV WOS 0130.4.2020

PO IV WOS 021.29.2020

 

INFORMACJA

o czasowej zmianie rozkładu czasu pracy

 

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 29/2020 Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 maja 2020 r., z dniem 20 maja 2020 r. do odwołania, w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp., Słubicach, Międzyrzeczu, Sulęcinie i Strzelcach Kraj. wprowadzono dwuzmianowy rozkład czasu pracy.

Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne prokuratury czasowo funkcjonują w godzinach:

– I zmiana: od godz. 7.00 do godz. 13.30

– II zmiana: od godz. 14.00 do godz. 20.30.

 

Agnieszka Leszczyńska

informacja o czasowej zmianie czasu pracy