Struktura organizacyjna

Organizacja jednostki

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim stanowią:

1)     Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

2)     Zastępca Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

§ 2. W skład Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Wydział I Śledczy

2)     Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

3)     Wydział IV Organizacyjno – Sądowy

w tym:

Dział Postępowania Sądowego

Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

4)     Wydział VII Budżetowo – Administracyjny

5)     Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

6)     Stanowisko Inspektora do spraw obronnych

7)     Stanowisko audytora wewnętrznego

8)     Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

9)     Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 3.1 Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika obejmuje swoją właściwością realizację następujących zadań:

1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, jak również w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała a także w sprawach o inne przestępstwa kryminalne pozostające we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;

2)     sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, zleconego przez Prokuratora Okręgowego;

3)     udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust.l , rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4)     obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1;

5)      podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;

6)     sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1;

7)     nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;

8)     realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego

2. Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznacza koordynatora w zakresie spraw dotyczących błędów medycznych, prowadzonych i nadzorowanych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych;

3.   Bezpośredni nadzór nad Wydziałem I Śledczym sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§ 4.1 Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoim zakresem zadania:

1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 regulaminu, a także przestępstwa gospodarcze należące do właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;

2)     prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), inne niż wymienione w § 28 pkt 3 regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym i jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk;

3)     sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;

4)     udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1 i 2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

5)     obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2;

6)     podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;

7)     sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 ;

8)     nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;

9)     realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.

2.   Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego

§ 5. 1. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoim zakresem zadania:

1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości prokuratury okręgowej, powierzonych do prowadzenia w Wydziale, na podstawie decyzji Prokuratora Okręgowego;

2)     udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. l, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

3)     sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,

4)     sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1;

5)     podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;

6)     organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;

7)     kadr i szkolenia;

8)     sprawozdawczości i statystyki;

9)     skarg i wniosków;

10)działalności rzecznika prasowego;

11)udostępniania informacji publicznej;

12)nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

13)koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

14)przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

15)prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

16)prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

17)dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów;

18)wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

19)opracowanie projektów wniosków’ w trybie art. 328 k.p.k., na zasadach określonych w § 256 ust. 4 regulaminu;

20)dokonywanie           analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego;

21)podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

22)podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;

23)koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń;

24)opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;

25)rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

26)monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach dotyczących tych skarg, o którym mowa w § 352 regulaminu;

27)międzynarodowy obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych;

28)udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem odwoławczym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w których skierowano wniosek wskazany w § 328 ust. 3 regulaminu;

29)udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz z zakresu postępowania wykonawczego, przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 354 § 4 regulaminu;

30)udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem I instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach o ubezwłasnowolnienie, przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 354 § 3 regulaminu;

31)sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na wniosek o wznowienie postępowania sądowego, opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach, jeżeli sąd uzna udział prokuratora za konieczny;

32)inicjowanie postępowań, wytaczanie powództw, składanie wniosków i udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, w których podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze okręgowej;

33)sporządzanie środków odwoławczych oraz odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez stronę w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, zainicjowanych w prokuraturze okręgowej;

34)sporządzanie skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, o których mowa w § 366 ust. 1 regulaminu;

35)inicjowanie postępowania administracyjnego i postępowań przed sądem administracyjnym oraz udział w tych postępowaniach w wypadkach, o których mowa w § 367 i § 371 ust. 1 regulaminu, a także w sytuacjach, kiedy podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych bądź pozakamych prowadzonych w prokuraturze okręgowej;

36)sporządzanie środków odwoławczych oraz odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez stronę w sprawach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne;

37)udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

38)udział prokuratorów w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;

39)wytaczanie powództw regresowych i ich popieranie w związku z zasądzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia stosownie do przepisów art.58 k.p.k.;

40)udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

41)kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego , w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa , o którym mowa w art. 523 k.p.k.;

42)sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądu odwoławczego;

43)sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach karnych oraz dokonywanie merytorycznej oceny kasacji wnoszonych przez prokuratorów rejonowych, zgodnie z dyspozycją § 333 ust. 3 regulaminu;

44)składanie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych;

45)nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;

46)kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

47)analiza orzecznictwa sądu okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

48)opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach rejonowych , zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną;

49)koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

50)zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

51)opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

52)współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

53)opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej , uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

54)wykonywanie analizy kryminalnej;

55)administrowanie obsługą stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

56)administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury Okręgowej;

57)administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;

58)obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

59)obsługa wideokonferencji;

60)prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

61)realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu, realizujący zadania wymienione w ust. 1 pkt 28-47, w tym prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych;

3. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, realizujący zadania wymienione w ust. 1 pkt 48-60, w tym prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych;

4. Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz jest koordynatorem spraw o przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych ( cyberprzestępczość);

5. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału w części dotyczącej:

zadań organizacyjnych i kadrowych, określonych w ust. 1 pkt 6 – 17 oraz nad Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz, określonych w ust. 1 pkt 48-60 sprawuje Prokurator Okręgowy,

w zakresie pozostałych zadań Wydziału, określonych w ust. 1 pkt 1-5, oraz nad Działem Postępowania Sądowego określonych w ust. 1 pkt 28-47 sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego,

§ 6. 1. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny – kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, obejmuje swoim zakresem zadania:

1)     zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań  i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2)     prowadzenie rachunkowości;

3)     zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4)     obsługa administracyjno – gospodarcza;

5)     prowadzenie inwestycji i remontów;

6)     prowadzenie spraw socjalno – bytowych

2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 7. 1. Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” obejmuje swoim zakresem zadania:

1)     ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2)     ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)     kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)     przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

6)     zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej

2. W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

3. Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 8. 1. W Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim działa sekretariat prokuratury, do którego zadań należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

2. W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, biblioteka, archiwum zakładowe

3. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

4. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

§ 9.1. W Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1)     Inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.144, z późn.zm) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)     Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.);

3)     Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w art. 39 RODO i 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 125);

4)  Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

2. Samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a określone w ust. 1 pkt 2 – 4 – Wydział IV Organizacyjno-Sądowy.